Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně

Mgr. Bc. Věra Václavíková - speciální pedagog

Mgr. Daniela Marková - metodik prevence

Soustředí se na:

 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
 • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
 • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
 • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
 • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
 • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Přijímací řízení na střední školy:

MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/
Atlas školství: https://www.atlasskolstvi.cz/

Kontakty a odkazy

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.116006.cz
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, rosa-os.cz
 • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz/cz
 • Kraje pro bezpečný internet: kpbi.cz

Novinky

Slovo ředitele školy k ukončení školního roku 2021/2022

Milí žáci, přeji vám co nejlepší vysvědčení a slunečné prázdniny plné odpočinku, pohody a zážitků s rodinou a kamarády. Vycházejícím žákům bych chtěl popřát úspěšný start na nových školách. Po letech si spíš než na známky...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

July 2022
Seznam akcí