Skip to main content
Obrázek s motivem školy

Zápis do 1. tříd

Průběh zápisu

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“). Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020

v době od 13:00 - 17:00 hodin
(zejména pro osobní podání žádosti) Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Nejlepší možnou variantou je podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:
  1. Elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou.
  2. Osobně - vhodit vyplněné a podepsané žádosti v obálce nebo v deskách do označené schránky v budově školy (na vstupní bráně) ve dnech 28. 4. - 29. 4. 2020.

1) Podání žádosti o přijetí elektronicky nebo poštou

Vytištěnou a podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat a poslat do školy elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou od 1. 4. - 29. 4. 2020 - doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že škola žádost obdržela.

2) Osobní podání žádosti ve dnech 28. 4. 2020 - 29. 4. 2020 v době od 13 do 17 hodin

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole. Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje:
  • jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození dítěte
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
  • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit dodatečně.
V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte vedení školy.

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy zapis_2020_info_koronavirus
Zápisy do ZŠ proběhnou bez dětí

Novinky

Třídní schůzky

Vážení rodiče. První třídní schůzky v tomto školním roce se uskuteční online přes platformu MS Teams v úterý 5. 1. 2021 od 17.00 hodin. Třídní učitelé vás budou o podrobnostech organizace třídních schůzek informovat v průběhu...Více informací


Archiv novinek

Kalendář

listopad 2020
Seznam akcí

Jídelníček

Pondělí, 30. 11. 2020

Polévka norská rybí 1,4,9
Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, brambory, kompot, okurka 1,3,7
Druh nápoje: Čaj ovocný

Celý jídelníček