Skip to main content

Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně
Mgr. Tatiana Mikšovská - speciální pedagog

Soustředí se na:

  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
  • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
  • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
  • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
  • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
  • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Přijímací řízení 2020/2021:

  • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
  • Přihlášku obdrží žáci s pololetním výpisem vysvědčení.
  • Odeslat přihlášku se všemi náležitostmi (potvrzení zdravotní způsobilosti, pokud SŠ požaduje) je nutné do 1. 3. 2020 (doporučeně a uschovat podací lístek nebo přímo odevzdat v příslušné SŠ a nechat si potvrdit její kopii). V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. 11. 2019.

První kolo
1. termín jednotné přijímací zkoušky:
- pro obory vzdělávání 14. dubna 2020
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. dubna 2020

2. termín jednotné přijímací zkoušky:
- pro obory vzdělávání 15. dubna 2020
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky proběhne 13. a 14. května 2020.

Pozvánka
k přijímací zkoušce bude žákovi zaslána 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Úprava podmínek přijímacího řízení náleží uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových skupin hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia.

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) u oborů bez talentové zkoušky do 1. března.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) doporučuje přiznat úpravu podmínek přijímacího řízení uchazečům, kterým pro průběh vzdělávání bylo ŠPZ vydáno doporučení se zařazením do druhého a vyššího stupně podpůrných opatření.

MŠMT - přijímací řízení

Atlas školství - Přijímací řízení ke vzdělávání