Skip to main content

Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně
Mgr. Tatiana Mikšovská - speciální pedagog

Soustředí se na:

  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
  • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
  • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
  • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
  • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
  • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části - tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Podrobněji zde:
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Příloha 1
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Příloha 2
Přijímací zkoušky

Atlas školství - Přijímací řízení ke vzdělávání