Skip to main content

Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně
Mgr. Tatiana Mikšovská - speciální pedagog

Soustředí se na:

  • zlepšení sociálního klimatu školy
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
  • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
  • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
  • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
  • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
  • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Atlas školství - Přijímací řízení ke vzdělávání