Skip to main content

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje pomoc žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Mgr. Irena Nemetová - výchovná poradkyně
Mgr. Tatiana Mikšovská - speciální pedagog

Mgr. Daniela Marková - metodik prevence

Soustředí se na:

 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP, vyšetření, vyhodnocování účinnosti PO)
 • řešení problémů spojených s neomluvenou docházkou a velmi vysokou omluvenou docházkou, skryté záškoláctví
 • řešení konfliktních situací ve škole a přestupků proti školnímu řádu
 • poskytování služeb spojených s kariérovým poradenstvím (volba povolání, přihlášky na střední školu, pomoc při odvolání proti nepřijetí)
 • spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními
 • spolupráci s třídními a netřídními učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami ve školní družině

Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části - tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Podrobněji zde:
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Příloha 1
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Příloha 2
Přijímací zkoušky

Testová zadání k procvičování

Atlas školství - Přijímací řízení ke vzdělávání

Dokumenty

Preventivní program školy 2019/2020
Krizový plán školy
Klima třídy - souhrnná zpráva pro školu

Kontakty a odkazy

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006, www.116006.cz
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • ROSA SOS linka všem obětem domácího násilí: 602 246 102, rosa-os.cz
 • La Strada pro oběti obchodování s lidmi a vykořisťování: 800 077 777, www.strada.cz/cz
 • Kraje pro bezpečný internet: kpbi.cz