Skip to main content

Zápis do 1. tříd

Průběh zápisu

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“). Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Pozvánka k elektronickému zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd na školní rok 2020/2021
se koná
7. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se dostavte s žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat v období od 1. 3. 2020 do 7. 4. 2020 třemi způsoby (doporučujeme využít možnost 1.):

  1. Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ elektronickým vyplněním žádosti v období od 1. 3. do 7. 4. 2020. Na této adrese si také můžete určit přesný čas, kdy se k zápisu dostavíte.
  2. Na ZŠ Rabasova po předchozí domluvě na telefonním čísle: 727 806 355.
  3. Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243, 475 271 361.
     

Je vhodné přijít k zápisu s dítětem a doložit následující doklady: platné občanské průkazy zákonných zástupců, rodný list a průkaz pojištěnce dítěte. Tento způsob zápisu platí i pro rodiče dětí s odkladem školní docházky na školní rok 2019/2020.

Budete-li žádat o odklad školní docházky na školní rok 2020/2021, musí být žádost podepsána oběma zákonnými zástupci a doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Těšíme se na spolupráci. S pozdravem

Mgr. Michal Kapoun
ředitel školy

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků 2020/2021

desatero pro děti
devatero pro rodiče
genetická metoda čtení

Předběžná přihláška do školní družiny na školní rok 2020/2021