Skip to main content

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu:

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

 • Zřizovací listina organizace Základní škola, Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 ze dne 5. 6. 1997
 • Rozhodnutí MŠMT č. j.: MSMT-52092/2012-620 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 11. 1. 2013 s účinností od 11. 1. 2013

3. Organizační struktura

Organizační řád + příloha

4. Kontaktní spojení

4.1. Adresa poštovní

Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rabasova 3282/3
400 11 Ústí nad Labem

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rabasova 3282/3
400 11 Ústí nad Labem

Osobní návštěvy u učitelů a dalších pedagogických pracovníků pouze po předchozí telefonické, či e-mailové domluvě

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 - 15.00 hodin

4.4. Telefonní čísla

http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedeni-skoly-a-sekretariat.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/ucitele-a-asistenti-pedagoga.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vychovatelky-sd.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedouci-skolni-jidelny-a-kucharky.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/skolnik-a-uklizecky.html

4.5. Číslo faxu

Škola nemá fax

4.6. Internetové stránky

http://www.zsrabasova.cz/kontakty.html

4.7. Adresa e-podatelny

info@zsrabasova.cz

4.8. Další e-mailové kontakty

http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedeni-skoly-a-sekretariat.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/ucitele-a-asistenti-pedagoga.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vychovatelky-sd.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedouci-skolni-jidelny-a-kucharky.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/skolnik-a-uklizecky.html

4.9. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz - (při kontaktování do předmětu zprávy uveďte název školy ZŠ Rabasova)

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:  3788892/0300
FKSP:  173925175/0300
Školní jídelna:  248917736/0300
Školní elektronická pokladna:  1027288424/6100

6. IČ:

445 531 45

7. DIČ:

Základní škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1. Hlavní dokumenty školy
Inspekční zpráva - leden 2016
Školní řád
Řád školní jídelny
Vnitřní řád školní družiny
Provozní řád

8.2. Rozpočet
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020
Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

8.3. GDPR
Informační memorandum ZŠ Rabasova
Zjednodušené zásady ochrany osobních údajů (k objednávkám)
Vzor objednávky podle GDPR

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací se podává písemně doporučenou poštou, nebo prostřednictvím datové schránky gvvha55. Žádost se považuje za podanou dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Adresa: Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
            Rabasova 3282/3
            400 11 Ústí nad Labem

Adresa datové schránky: gvvha55

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání řediteli školy, případně zřizovateli organizace - Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - lékař
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - čestné prohlášení
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu
Žádost o přestup z jiné školy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Nejsou vydány

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění
 • vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

14.2. Vydané právní předpisy

 • další dotčené právní řády ČR

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady se řídí platným sazebníkem zřizovatele - Statutární město Ústí nad Labem
aktuálně Smernice-tajemnika-MmU_c2-2011-p1_Poskytovani-informaci

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz