Skip to main content

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název povinného subjektu:

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

 • Zřizovací listina organizace Základní škola, Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 ze dne 5. 6. 1997
 • Rozhodnutí MŠMT č. j.: MSMT-52092/2012-620 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení ze dne 11. 1. 2013 s účinností od 11. 1. 2013

3. Organizační struktura

Organizační řád + příloha

4. Kontaktní spojení

4.1. Adresa poštovní

Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rabasova 3282/3
400 11 Ústí nad Labem

4.2. Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rabasova 3282/3
400 11 Ústí nad Labem

Osobní návštěvy u učitelů a dalších pedagogických pracovníků pouze po předchozí telefonické, či e-mailové domluvě

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny 7.00 - 15.00 hodin

4.4. Telefonní čísla

http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedeni-skoly-a-sekretariat.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/ucitele-a-asistenti-pedagoga.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vychovatelky-sd.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedouci-skolni-jidelny-a-kucharky.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/skolnik-a-uklizecky.html

4.5. Číslo faxu

Škola nemá fax

4.6. Internetové stránky

http://www.zsrabasova.cz/kontakty.html

4.7. Adresa e-podatelny

info@zsrabasova.cz

4.8. Další e-mailové kontakty

http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedeni-skoly-a-sekretariat.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/ucitele-a-asistenti-pedagoga.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vychovatelky-sd.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/vedouci-skolni-jidelny-a-kucharky.html
http://www.zsrabasova.cz/kontakty/skolnik-a-uklizecky.html

4.9. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz - (při kontaktování do předmětu zprávy uveďte název školy ZŠ Rabasova)

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:  3788892/0300
FKSP:  173925175/0300
Školní jídelna:  248917736/0300
Školní elektronická pokladna:  1027288424/6100

6. IČ:

445 531 45

7. DIČ:

Základní škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1. Hlavní dokumenty školy
Inspekční zpráva - leden 2016
Školní řád
Řád školní jídelny
Vnitřní řád školní družiny
Provozní řád

8.2. Rozpočet
Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020
Upravený rozpočet k 5.5.2020
Upravený rozpočet k 18.5.2020
Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

8.3. GDPR
Informační memorandum ZŠ Rabasova
Zjednodušené zásady ochrany osobních údajů (k objednávkám)
Vzor objednávky podle GDPR

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací se podává písemně doporučenou poštou, nebo prostřednictvím datové schránky gvvha55. Žádost se považuje za podanou dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Adresa: Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace
            Rabasova 3282/3
            400 11 Ústí nad Labem

Adresa datové schránky: gvvha55

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání řediteli školy, případně zřizovateli organizace - Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - lékař
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - čestné prohlášení
Žádost o uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu
Žádost o přestup z jiné školy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Nejsou vydány

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění
 • vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

14.2. Vydané právní předpisy

 • další dotčené právní řády ČR

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady se řídí platným sazebníkem zřizovatele - Statutární město Ústí nad Labem
aktuálně Smernice-tajemnika-MmU_c2-2011-p1_Poskytovani-informaci

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz