Skip to main content

O škole

Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit. Rozsáhlá školní budova je pavilonového typu, součástí školy je školní zahrada a víceúčelový sportovní areál. Výuka probíhá v kmenových a odborných učebnách (fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, 2 počítačových učebnách, hudebně, učebně výtvarné výchovy, školních dílnách aj.). Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží dvě prostorné tělocvičny. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde je zaveden čipový systém, platby i objednávky jídel mohou probíhat i elektronicky. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici školní knihovnu, která obsahuje cca 2 500 svazků. Školní družina má 6 oddělení a využívá k činnosti účelně vybavené učebny, prostorné chodby, tělocvičnu, hřiště a zahradu.

Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. 

Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Podaná ruka pro vaši budoucnost“. Vzdělávací nabídku doplňuje široké spektrum zájmových útvarů a mnoho mimoškolních aktivit napříč ročníky (návštěvy kulturních představení, koncertů, sportovních soutěží, kurzů a výletů).