Skip to main content
< Okresní finále v přehazované
25.01.2019 04:05 Stáří: 153 days
Kategorie: Novinky - rodiče

Přijímací řízení 2019/2020


  • pro první kolo přijímacího řízení pro denní studium podává uchazeč 1 přihlášku, na které uvede dvě střední školy
  • přihlášku obdrží žáci s pololetním výpisem vysvědčení
  • odeslat přihlášku se všemi náležitostmi (potvrzení zdravotní způsobilosti, pokud SŠ požaduje) je nutné do 1. 3. 2019 (doporučeně a uschovat podací lístek nebo přímo odevzdat v příslušné SŠ a nechat si potvrdit její kopii)

První kolo
1. termín jednotné přijímací zkoušky:
- pro obory vzdělávání 12. dubna 2019
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. dubna 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky:
- pro obory vzdělávání 15. dubna 2019
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky proběhne 13. a 14. května 2019.

Pozvánka
k přijímací zkoušce bude žákovi zaslána 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Úprava podmínek přijímacího řízení náleží uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových skupin hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia.

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) u oborů bez talentové zkoušky do 1. března.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) doporučuje přiznat úpravu podmínek přijímacího řízení uchazečům, kterým pro průběh vzdělávání bylo ŠPZ vydáno doporučení se zařazením do druhého a vyššího stupně podpůrných opatření.